Pneumatic:Air Cylinder,Unit Services,Air Control Valve

ID : 86244
Brand : SPDC
Model : DNC Series Cylinder
Last Update : 18/12/2558 20:32 Preview : 21,829
Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 122074
Brand : SPDC
Last Update : 29/11/2558 23:58 Preview : 6,312
  Air Control Valve ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
ID : 122075
Brand : SPDC
Last Update : 29/11/2558 23:47 Preview : 6,313
Air Control Valve ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
ID : 122076
Brand : SPDC
Last Update : 18/12/2558 20:03 Preview : 9,560
Air Filter Regulator Lubricator  ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
ID : 124303
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 00:54 Preview : 6,134
Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 124304
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 01:12 Preview : 5,151
Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 124305
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 01:04 Preview : 11,444
Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 124306
Brand : SPDC
Last Update : 29/11/2558 23:16 Preview : 5,897
Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 124307
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 01:22 Preview : 5,024
  Air Cylinder กระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ID : 124308
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 01:47 Preview : 6,599
  Air Filter Regulator Lubricator ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม?เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
ID : 124309
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 01:40 Preview : 6,311
Air Filter Regulator Lubricator ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม?เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
ID : 124310
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 02:03 Preview : 7,019
  Air Filter Regulator Lubricator ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม?เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
ID : 124319
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 00:00 Preview : 6,579
Air Control Valve ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
ID : 124320
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 00:01 Preview : 5,914
Air Control Valve ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
ID : 124326
Brand : SPDC
Last Update : 30/11/2558 00:42 Preview : 33,624
Cylinder Joint Accessory อุปกรณ์ต่อร่วมกับกระบอกลม Y-Joint (จ๊อยต่อร่วมปลายแบบกระบอกลม ลักษณะรูปร่างตัว,วาย)I-Joint (จ๊อยต่อร่วมปลายแบบกระบอกลม ลักษณะรูปร่างตัวไอ),Float And Joint (จ๊อยต่อร่วมปลายแบบกระบอกลม ลักษณะขยับแกนขึ้น-ลง),Fish Eye Joint (จ๊อยต่อร่วมปลายแบบกระบอกลม แบบยูนิเวอร์แซล หรือข้อต่อแบบตาเหลือก)